ÖYP MALZEME SATIN ALMA SÜRECİ

  • ÖYP Araştırma Görevlisi ve danışmanının da imzası bulunan,  ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere alınacak malzemelere ilişkin istek yazısı (dilekçe) olmalıdır.
  • ÖYP araştırma görevlisinin taleplerini içeren ihtiyaç formu doldurulmalıdır.(örneği formlar/belgeler bölümünde)
  • ÖYP araştırma görevlisi almak istediği malzemelere ilişkin en az 3 farklı firmadan teklif (proforma fatura) almalı bu teklifler KDV hariç şekilde örnekte gösterildiği gibi düzenlenmiş olmalıdır. (Örn: Ege Üniversitesi Rektörlüğü-ÖYP Koordinasyon Birimi-Fen Bil.Enstitüsü-ÖYP Araş.Gör.Mehmet DEMİR)
  •  En az 3 farklı firmadan alınan tekliflerdeki KDV hariç tutarların belirtildiği, ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanı tarafından imzalı piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanmalıdır.(örneği formlar/belgeler bölümünde)
  • Alınacak malzemelerin cinsini ve adedini (miktarını) belirten ve ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanı tarafından imzalı malzeme listesi hazırlanmalıdır.(2 nüsha olmalı ve marka-model belirtilmemelidir.)
  • Cihaz niteliği taşıyan tüm malzeme alımlarında teknik şartname olmalıdır. Bu teknik şartnamede cihazın menşei, markası, modeli belirtilmemelidir. Teknik şartnamede ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanının imzası bulunmalıdır. Tüm bu belgeler Rektörlük satın alma birimine ilgili enstitünün üst yazısı ile gönderilmelidir.


ÖYP GÖREVLENDİRME SÜRECİ (YOLLUK-YEVMİYE VE KATILIM GİDERLERİ ÖDEMELERİ)

  • ÖYP araştırma görevlileri yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi veya yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılabilirler. (Bu seyahatlere ilişkin ödemelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümleri uygulanır.)
  • ÖYP araştırma görevlilerinin yurt içinde katıldıkları bilimsel amaçlı toplantıların(kongre/sempozyum/kurs vb) katılım ücretleri, YÖK tarafından aktarılan kaynaklarının proje giderleri kaleminden karşılanmaktadır.
  • ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatler için ilgili Enstitü’den Yönetim Kurulu kararının ve Rektörlük onayının alınması gerekmektedir.
  • Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında “yolluk (uçak ile gidilecek ise alınan karar ve onayda uçak ile ibaresi mutlaka olmalı), yevmiye, katılım ücreti, konaklama ücretinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesinin yer alması gerekmektedir.(Konaklama bedeli sadece yurt içi seyahatlerde faturanın ibrazı koşulu ile karşılanmaktadır.)